Matata, Bay of Plenty, New Zealand


RV Parks & Campgrounds

174 State Hwy 2 • Matata, Bay of Plenty
State Hwy 2 • Matata, Bay of Plenty