Opotiki, Bay of Plenty, New Zealand


RV Parks & Campgrounds

380 Ohiwa Harbour Rd • Opotiki, Bay of Plenty
State Hwy 35 • Opotiki, Bay of Plenty
07 315 7942